วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

เส้นทางสู่สวรรค์

ความว่า : จากอบู  อับดิลลาฮ์ นั่นคือ  ญาบิร อิบนุ อับดุลลอฮ์ อัลอ-อันศอรีย์ เราะดิยัลลอฮ์อันฮุ

เล่าว่า : มีชายคนหนึ่งได้ถามท่านเราะสูลุลลอ ( ซ.ล )  ว่า " ท่านมีความเห็นอย่างไรเมื่อฉันได้ละหมาด

ฟัรฎู  ฉันได้ถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน ฉันอนุมัติสิ่งที่อนุมัติ ฉันห้ามสิ่งที่ต้องห้าม  และฉันไม่ได้

ปฏิบัติเพิ่มใดๆ จากสิ่งเหล่านั้น ฉันจะได้เข้าสวรรค์ไหม? "  ท่านนบีตอบว่า " ใช้ "

         หะดีษบันทึกโดย มุสลิม  ความหมายของประโยค " ฉันห้ามในสิ่งที่ต้องห้าม " คือฉันหางไกล

จากสิ่งที่ต้องห้าม และความหมายของประโยค " ฉันอนุมัติสิ่งที่อนุมัติ "  คือฉันกระทำสิ่งที่อนุมัติ

โดยมีความเชื่อย่างแน่วแน่ถึงการอนุมัติของมัน

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

เมื่อไรอนุญาติให้หลั่งเลือดมุสลิมได้

ความว่า : จากอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮ์อันฮุเล่าว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ( ซ.ล ) กล่าวว่า : 

" เลือดเนื้อของมุสลิมคนหนึ่งไม่เป็นที่อนุมัติ ( คือห้ามมิให้ละเมิด ) นอกจากหนึ่งในสาเหตุ

สามประการคือ : ผู้แต่งงานที่ผิดประเวณี  และชีวิตชดเชยด้วยชีวิต ( คือห้ามประหารฆาตกร

ตามเหยื่อที่ถูกฆ่า ) และผู้ที่ละทิ้งศาสนา ( อิสลาม ) ของเขา  แตกกแยกออกจากยามาอะฮ์

( ประชาคมมุสลิม ) "                                         บันทึกโดย  อัลบุคคอรี  เเละมุสลิม

ส่วนหนึ่งจากความสมบูรณ์ของการศรัทธา

ความว่า: จากท่านอบู หัมซะฮ์  นั่นคือ ท่านอานัสอิบนุ มาลิก เราะฎิยันลอฮ์อันฮุ ผู้รับใช้ของท่าน

รอซูลุลลอฮ์ ( ซ.ล ) จากท่านนบี (ซ.ล) ท่านกล่าวว่า : " ผู้ใดผู้หนึ่งในหมู่พวกท่าน จะยังไม่ศรัทธา

 ( โดยสมบูรณ์ )  จนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาเอง "      หะดีษบันทึกโดย  ( อัลบุคคอรี )

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา

        จากท่านอบู มัสอูด นั่นคืออุกบะฮ. อิบนุ อัมร์ อัล-อันศอรีย์ อัล-บัดรีย์ เราะฎิยันลอฮุอันฮุ
 
 เล่าว่า :  " ท่านเราะสูลุลลอฮ์ (ซ.ล)  กล่าวว่า :  "แท้จริง ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่มนุษย์ได้รับรู้จาก

คำพูดของบรรดาศาสนฑูตก่อนๆ คือ คติที่ว่า หากท่านไม่มีความละอายแล้ว ก็จงทำตามสิ่งที่

 ประสงค์เถิด "

                                   บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ละหมาด

          จากอบูกอตาดะฮ์ บินริบอี (รอฎิยัลลอฮุอัลฮู) เล่าว่า ท่านรอซูลุลลอฮ์ (ซ.ล)
 กล่าวว่า อัลลอฮุตะอาลาดำรัสว่า : ข้าได้กำหนดเป็นข้อบังคับแก่ประชากร (อุมมะฮ์)
 ของเจ้าให้ละหมาดห้าเวลาและเขาจะได้สัญณาว่าบุคคลใดมาหาข้าในสภาพที่เขาระวัง
รักษาละหมาดเหล่านี้ในเวลาของมันข้าจะให้เขาได้เข้าสวรรค์และผู้ใดไม่ระวังรักษาละหมาด
เหล่านี้ก็ไม่มีสัญญารับรองใดๆสำหรับข้า (เขาอาจจะได้รับการอภัโทษหรือถูกลงโทษก็ได้)
                                                                                                                
                                                                                                                                         (อบูดาวุด)

แนะนำตัว

ชื่อ วากีอ๊ะ บิลลี่หมิด
ที่อยู่ 98 หมู่ 5 ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา